گوگل ادز
وبسایت

گوگل ادز

تبلیغات گوگل ادوردز، از نوع تبلیغات کلیکی که سایت شما در آن در صفحه اول گوگل نمایش داده میشوید

بررسی وب سایت
برسی کلمات کلیدی
شروع کمپین

بررسی وب سایت

در مرحله اول بررسی پیگردد که در سایت شما از لحاظ فنی موارد اولیه سئو رعایت گردیده و در صورت هدم رعایت مبانی پایه سئو موارد اصلاح میگردد.

برسی کلمات کلیدی

با توجه به آنالیز سایت شما و درخواست بازه کلماتی کارفما، کلمات کلیدی کمپین شما لیست شده و به تایید رسانده میشود.

شروع کمپین

برای شروع کمپین حداقل باید یک بازه یک ماهه با بودجه هماهنگ شده روزانه انتخاب گردد. سپس کمپین شما فعال میگردد.

سوالات متداول